Castellums vinst för 1999 ökade till 409 miljoner

Göteborg den 31 januari 2000
Castellums vinst för 1999 ökade till 409 miljoner

Resultatet efter skatt för 1999 uppgår till 409 Mkr jämfört med 320 Mkr för 1998

Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 8,18 kronor jämfört med 6,40 kronor föregående år

Förvaltningsresultatet har ökat med 29 % jämfört med föregående år

Under året har förvärv och investeringar gjorts med 1 993 Mkr och fastigheter har sålts för
425 Mkr med vinst om 109 Mkr

Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 4,50 kronor per aktie

Castellums redovisade resultat efter skatt för 1999 uppgick till 409 Mkr innebärande ett resultat om 8,18 kronor per aktie. Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 555 Mkr motsvarande 11,10 kronor per aktie.

Resultatförbättringen består av såväl ökat resultat i den löpande förvaltningen som ökad vinst från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsälj-ningar, uppgick till 300 Mkr jämfört med 232 Mkr under 1998, en förbättring med 29 %. Förbätt-ringen har uppnåtts genom såväl ökade hyresintäkter som lägre fastighetsoch finansiella kostnader. Även genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter har bidragit till resultatförbättringen. Under året har fastigheter sålts för 425 Mkr med en vinst om 109 Mkr jämfört med 89 Mkr under föregående år. Årets fastighetsförvärv uppgår till 1 397 Mkr, vilket är nära tre gånger mer än under föregående år.

-"Vi kan nu för andra året i följd redovisa en förbättring av bolagets förvaltningsresultat med minst 25 %", säger VD Thomas Alexandersson i en kommentar. "Ett framgångrikt uthyrningsarbete, hög effektivitet i förvaltningen och bra resultattillskott från våra förvärv och investeringar är de viktigaste förklaringarna. Jag ser med tillförsikt på framtiden, såväl på grund av det positiva marknadsläget, som med tanke på de stora investeringarna, vilka kommer att bidra till en fortsatt resultattillväxt under de närmaste åren."

Bilaga: Bokslutskommuniké 1999

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56