Castellum föreslår inlösen/återköp av aktier för 1 000 miljoner

Göteborg den 22 mars 2000

Castellums styrelse har, förutsatt att villkoren i erbjudandet till Diligentias aktieägare inte är uppfyllda vid acceptperiodens utgång den 27 mars 2000, beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att genomföra ett inlösen/återköpsprogram om 1 000 miljoner kronor. Beslutet har tagits mot bakgrund av Castellums goda finansiella ställning och starka kassaflöde men också med hänsynstagande till möjligheterna att framgent göra lönsamma och värdeskapande investeringar. En bidragande orsak till beslutet har också varit den rabatt som aktien har i förhållande till substansvärdet, vilket per 31 december 1999 beräknats till 132 kronor per aktie. Som tidigare meddelats har styrelsen också beslutat förslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie.

Lars-Erik Jansson, vilken som tidigare meddelats, har utsetts att efterträda Thomas Alexandersson som verkställande direktör i Castellum AB, tillträdde sin befattning i samband med dagens styrelsemöte.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56