Castellum fullföljer inte budet på Diligentia

Göteborg den 28 mars 2000

Castellum ABs styrelse har beslutat att inte fullfölja det erbjudande som den 18 januari riktades till aktieägarna i Diligentia. Skälet är att de villkor som uppställdes för samgåendet inte var uppfyllda vid anmälningstidens utgång den 27 mars.

- "Vi kan konstatera att vårt bud inte har accepterats i den utsträckning som var ett villkor för affärens genomförande", säger Castellums VD Lars-Erik Jansson i en kommentar. "Med tanke på att samgåendet skulle ha bidragit till en konsolidering av fastighetsbranschen, är jag fortfarande av den uppfattningen att affären skulle ha varit av långsiktigt intresse för båda bolagens aktieägare, men självfallet respekterar vi dem som har gjort en annan bedömning. Samtidigt kan jag dock konstatera att Castellum även utan ett samgående är ett stabilt bolag med mycket goda tillväxtmöjligheter."

Castellum fortsätter att arbeta enligt tidigare fastlagd strategi som innebär fokusering på starka kassaflöden och resultattillväxt genom koncentration till tillväxtregioner. En fortsatt förbättring av bolagets förvaltningsresultat kan förutses bland annat genom en god efterfrågan med ökande nyuthyrning och stigande hyresnivåer.

Koncernen har en stark position på de lokala marknaderna, vilken kommer att befästas ytterligare genom bland annat fortsatta förvärv och utveckling av kommersiella projekt och byggrätter, framförallt i storstadsområdena. En aktuell värdering av bolagets fastighets-bestånd visar att substansvärdet per aktie uppgår till 132 kronor.

Den ordinarie bolagsstämman, som uppsköts på grund av det ovannämnda budet, kommer att äga rum onsdagen den 24 maj 2000. Som meddelats tidigare kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman en utdelning om 4,50 kronor per aktie. Mot bakgrund av Castellums goda finansiella ställning har styrelsen också beslutat föreslå bolagsstämman ett inlösen/återköps-program om 1 000 miljoner kronor. Även efter genomförandet av detta program har bolaget stort utrymme för lönsamma och värdeskapande investeringar.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56