Offentliggörande av prospekt med anledning av Castellum ABs offentliga erbjudande till aktieägarna i Diligentia AB (publ)

Göteborg den 1 mars 2000

Prospekt har upprättats med anledning av Castellums offentliga erbjudande till aktieägarna i Diligentia och kan kostnadsfritt beställas per telefon 0771-23 73 00 eller hämtas på Castellums hemsida www.castellum.se.

En informationsbroschyr, som är ett sammandrag av prospektet, jämte anmälningssedel kommer att utsändas till direktregistrerade aktieägare i Diligentia. Ägare vars aktier är förvaltarregistrerade kommer att erhålla information från förvaltaren.

Erbjudandet i korthet:

Aktieägarna i Diligentia erbjuds en nyemitterad aktie i Castellum för varje aktie i Diligentia.
Aktieägare i Diligentia med mindre än 100 aktier erbjuds som alternativ härtill kontant betalning för hela innehavet om 79 kronor per aktie.

Samtliga transaktioner i enlighet med erbjudandet sker utan courtage.

Anmälningsperioden för Diligentias aktieägare pågår 6 - 27 mars 2000 och redovisning av vederlag beräknas ske den 7 april 2000. Castellum förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Styrelsen för Castellum kommer att föreslå en utdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 1999. Denna utdelning, som även kommer att utgå på de aktier som nyemitteras i utbyte mot aktier i Diligentia, beräknas utbetalas i slutet av maj 2000 efter Castellums ordinarie bolagsstämma. Den nya koncernen har för avsikt att efter samgåendet återköpa och/eller inlösa aktier för ca 2,5 miljarder kronor.

Extra bolagsstämma i Castellum AB med anledning av erbjudandet kommer att hållas i Göteborg onsdagen den 22 mars 2000.

För ytterligare information kontakta
Thomas Alexandersson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00
Lars-Erik Jansson, vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56