Förslag till Castellum AB:s bolagsstämma

Göteborg den 25 april 2000

Vid Castellum AB:s ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2000 kommer följande förslag till val av styrelse att framläggas. Förslaget stöds av aktieägare representerande 30 % av såväl kapital som röster i bolaget. Omval föreslås av Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén. Nuvarande ledamoten, tillika förre verkställande direktören, Thomas Alexandersson har avböjt omval. Till ny ordinarie styrelseledamot föreslås bolagets nye verk-ställande direktör Lars-Erik Jansson.

Som tidigare meddelats kommer styrelsen vid bolagsstämman att föreslå dels en utdelning om 4,50 kronor per aktie, dels genomförande av ett inlösen/återköpsprogram om ca 1 000 miljoner kronor. Detaljvillkoren för inlösen kommer att offentliggöras den 16 maj 2000 och för återköp den 9 maj 2000.

De föreslagna ändringarna samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelse till bolagstämman, vilken offentliggörs i annonser Post- & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 25 april 2000.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56