Fortsatt stark förbättring av Castellums förvaltningsresultat

Göteborg den 19 april 2000
Fortsatt stark förbättring av Castellums förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet uppgick till 91 Mkr, en ökning med 23 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet efter skatt för januari-mars 2000 uppgår till 104 Mkr, motsvarande en vinst om 2,08 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår inför ordinarie bolagsstämma den 24 maj år 2000, utöver utdelning om 4,50 kr, ett inlösen/återköpsprogram om 1 000 Mkr.

Castellums substansvärde har beräknats till 132 kr per aktie.

Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 91 Mkr, vilket är en förbättring med 23 % mot samma period 1999. Resultat-förbättringen har uppnåtts främst genom ökade hyresintäkter, men resultatet har också påverkats positivt av genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

Det redovisade resultatet efter skatt för första kvartalet 2000 uppgick till 104 Mkr jämfört med 113 Mkr under motsvarande period föregående år. Minskningen beror på färre fastighetsförsäljningar under första kvartalet samt att resultatet har belastats med jämförelsestörande poster om 12 Mkr. Periodens resultat motsvarar ett resultat om 2,08 kronor per aktie. Inklusive vinst från fastighetsförsäljningar uppgick kassaflödet till 166 Mkr motsvarande 3,32 kronor per aktie.

Under januari-mars har fastigheter sålts för 194 Mkr med en vinst om 65 Mkr jämfört med 83 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgår till 370 Mkr mot 437 Mkr under januari-mars 1999.

-"Även under det nya millenniets första kvartal har vi bibehållit den höga förbättringsnivån i vårt förvaltningsresultat och uthyrningen har ökat i bolagets samtliga verksamhetsområden, vilket borgar för fortsatta resultatförbättringar", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Periodensredovisade resultat är visser-ligen något lägre än 1999, men det beror helt på att vi ännu inte slutfört lika många försäljningar av fastigheter som vid samma tid förra året."

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2000

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56