Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Göteborg den 25 maj 2000

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2000 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 4,50 kronor per aktie. Måndagen den 29 maj 2000 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter: Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Lars-Erik Jansson, som sedan 22 mars 2000 är verkställande direktör i Castellum AB.

Styrelsens ordförande, Jan Kvarnström, avtackade vid stämman bolagets förutvarande VD, Thomas Alexandersson, som avböjt omval.

- "Thomas Alexandersson har varit arkitekten och entreprenören bakom Castellum som började med ett stort antal problemfastigheter inom Securum hösten 1992", säger Jan Kvarnström. "Sedan börsnoteringen våren 1997 har Castellum till glädje för aktieägarna haft en mycket fin utveckling såväl beträffande resultat som substansvärde. Thomas Alexandersson lämnar nu över ett välskött och konsoliderat bolag väl rustat att fortsätta den offensiv som bolaget visat sedan dess start."

Vidare beslöt bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, inlösa var sjunde aktie i bolaget till 100 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenrätt fastställdes till den 29 maj 2000. Såsom ett led i genomförandet av inlösenprogrammet beslöts också, i enlighet med förslaget, att ändra bolagsordningen, att nyemittera C-aktier samt att inlösa de emitterade C-aktierna. Informationsbroschyr och anmälningssedel kommer att skickas ut till aktieägarna i början av juni.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva A-aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv på börsen får ske till pris som ligger inom vid var tid registrerat kursintervall. Förvärv genom erbjudande till aktieägarna får ske till ett pris per aktie som motsvarar rådande marknadspris för bolagets aktie ökat eller minskat med högst 50 %. Vidare beslöt bolags-stämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa bolagsstämma – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna överlåta samtliga A-aktier som bolaget innehar. Vid överlåtelse på börsen skall priset per aktie ligga inom vid var tid registrerat kursintervall.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande. Vidare beslöt styrelsen att utnyttja mandatet att förvärva egna A-aktier genom förvärv på börsen.Inget beslut om överlåtelse av egna aktier fattades.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56