Castellum gör förvärv för 145 Mkr och säljer fastigheter med en vinst om 22 Mkr

Göteborg den 14 juni 2000

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, dels förvärvat kommersiella fastigheter och tomtmark för totalt 145 Mkr, dels sålt 16 fastigheter, varav 13 bostadsfastigheter, för totalt 149 Mkr med en vinst om ca 22 Mkr.

Genom dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB har Castellum i Uppsala förvärvat en större lager-fastighet i området Boländerna, som utvecklats till ett externt detaljhandelsområde. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om ca 23 600 kvm och en tomtyta om drygt 61 000 kvm, är uthyrd till två tredjedelar och innehåller olika möjligheter till framtida förädling. Köpeskillingen uppgick till 76 Mkr. Aspholmen har vidare, för 4 Mkr, förvärvat ytterligare en mindre projektfastighet i Aspholmenområdet i Örebro där bolaget är den dominerande ägaren.

I syfte att säkra upparbetade värden och möjliggöra en fortsatt utveckling av bolagets bestånd i Mariehäll, har Fastighets AB Brostaden i Stockholm friköpt två av bolagets tomträtter i området. I förvärvet ingår också en angränsande markfastighet som tidigare arrenderats av bolaget. Den totala tomtarealen uppgår till ca 28 800 kvm och köpeskillingen var ca 39 Mkr.

Harry Sjögren AB har förvärvat en kontorsfastighet om ca 2 000 kvm i Åbro industriområde vid Söderleden i Mölndal. Vid förvärvet var ca 25 % av ytan vakant. Fastigheten, som förvärvades för 14 Mkr, innehåller en mindre byggrätt. I syfte att säkerställa fortsatta utvecklingsmöjligheter för ABB Business Center Göteborg i Mölndal har Harry Sjögren AB förvärvat två angränsande obebyggda tomter om ca 13 000 kvm för en köpeskilling om 8 Mkr.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en kontorsfastighet om ca 1 600 kvm i Sjöuddens industri-område i Växjö. Då bolaget sedan tidigare äger den intilliggande fastigheten, ger förvärvet möjlig-heter till ett effektivare utnyttjande och rationellare drift. Köpeskillingen uppgick till ca 4 Mkr.

Som ett led i Castellums strategi att koncentrera bostadsbeståndet har Eklandia Fastighets AB avyttrat sex mindre bostadsfastigheter i Göteborg för totalt ca 47 Mkr. De sålda fastigheterna, som är belägna i stadsdelarna Utby, Kviberg och Krokslätt, har en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 7 400 kvm. Vidare har Harry Sjögren AB sålt två bostadsfastigheter om tillsammans ca 5 100 kvm i Alingsås och Lerum för totalt 37 Mkr. Dessutom har Eklandia avyttrat ytterligare en bostads-fastighet till en bostadsrättsförening. Denna gång har en fastighet om ca 3 500 kvm vid Linnégatan i Göteborg sålts för 45 Mkr.

I västra Småland har Fastighets AB Corallen avyttrat sju fastigheter för totalt ca 20 Mkr, varav fyra bostadsfastigheter i Växjö och Gnosjö, två lagerfastigheter i Värnamo och Växjö samt en obebyggd tomt i Gnosjö.

Ovanstående försäljningar innebär en sammanlagd vinst om ca 22 Mkr. Därmed uppgår hittills under året redovisade vinster från fastighetsförsäljningar till ca 89 Mkr. Hittills under året har fastigheter förvärvats för ca 360 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, mobil 0705-60 74 56