Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 23 %

Göteborg den 17 augusti 2000
Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 23 %

Förvaltningsresultatet för första halvåret 2000 uppgick till 200 Mkr, en ökning med 23 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2000 uppgick till 223 Mkr, motsvarande en vinst om 4,46 kronor per aktie.

Efter rapportperiodens utgång har aktieinlösen om 700 Mkr slutförts och återköp av egna aktier påbörjats.

Förvaltningsresultatet, d v s periodens resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 200 Mkr, vilket är en förbättring med 23 % mot samma period 1999. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyresintäkter, men resultatet har också påverkats positivt av genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

Det redovisade resultatet efter skatt för första halvåret 2000 uppgick till 223 Mkr jämfört med 176 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 4,46 kronor. Kassaflödet inklusive vinst från fastighetsförsäljningar var 375 Mkr motsvarande 7,50 kronor per aktie.

Under första halvåret har fastigheter sålts för 406 Mkr med en vinst om 114 Mkr jämfört med 83 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 678 Mkr mot 770 Mkr under januari-juni 1999.

- "Resultatförbättringen i Castellums halvårsrapport bekräftar den positiva utveckling som råder på hyres- och fastighetsmarknaderna", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Den goda efterfrågan tillsammans med det inlösen- och återköpsprogram som nu genomförs kommer att ha en fortsatt positiv påverkan på koncernens nyckeltal".

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2000

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56