Fortsatt stark vinstökning i Castellum

Göteborg den 19 oktober 2000
Fortsatt stark vinstökning i Castellum

- Resultatet efter skatt för januari-september 2000 uppgick till 324 Mkr, motsvarande en vinst om 6,69 kronor per aktie.

- Resultatet i förvaltningen förbättrades med 21 % och förvaltningsresultatet per aktie steg till 6,69 kronor.

- Under tredje kvartalet har egna aktier inlösts och återköpts för 830 Mkr.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 324 Mkr, innebärande 6,69 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 21 % mot samma period 1999. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyresintäkter, men resultatet har också påverkats positivt av genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter.

Under perioden januari-september har fastigheter sålts för 434 Mkr med en vinst om 126 Mkr jämfört med 107 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 1 007 Mkr mot 1 009 Mkr under januari-september 1999.

Det redovisade resultatet efter skatt för januari-september 2000 uppgick till 324 Mkr jämfört med 276 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 6,69 kronor. Kassaflödet inklusive vinst från fastighetsförsäljningar var 531 Mkr motsvarande 10,97 kronor per aktie.

- "Hyres- och fastighetsmarknaderna är fortsatt mycket starka och den goda resultatutvecklingen i vår löpande förvaltning består", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Jag bedömer att denna utveckling fortsätter och att vi också kommer att kunna öka aktiviteten ytterligare i vår projektportfölj. Det är dessutom glädjande att intresset för fastighetsaktier nu tycks öka", tillägger Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2000

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56