Castellum gör förvärv för 188 Mkr och säljer fastigheter för 166 Mkr

Göteborg den 15 december 2000

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat sex fastigheter i Göteborg och västra Småland för totalt 188 Mkr. Fastigheter har avyttrats för sammanlagt 166 Mkr med en vinst om 16 Mkr.

Genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB har Castellum för 126 Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet vid E6/E20 i Göteborg. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 33 000 kvm varav ca 21 000 kvm lager och 8 600 kvm kontor. Fastigheten är för närvarande uthyrd till 89 % och de vakanta ytorna utgörs av kontorslokaler. Tillträdet sker omedelbart.

Fastighets AB Corallen har förvärvat fem fastigheter om totalt ca 16 200 kvm, varav fyra i Värnamo och en i Växjö. Förvärven i Värnamo är dels en fullt uthyrd kontors- och butiksfastighet i centrum, dels två outhyrda kontors- och industrifastigheter samt en obebyggd tomt i Hornaryds industriområde. Förvärvet i Växjö är en butiks-, lager- och distributionsfastighet med ca 20 % vakanser, god föräd-lingspotential och en outnyttjad byggrätt om drygt 2 000 kvm. Den sammanlagda köpeskillingen för dessa förvärv uppgick till 66 Mkr.

I Högsbo industriområde i Göteborg, där dotterbolaget Harry Sjögren AB äger ett stort bestånd, har en kontors- och lagerfastighet om 2 100 kvm förvärvats för 7 Mkr. Fastigheten, som innehåller en outnyttjad byggrätt om 1 000 kvm, kommer att byggas om för en nykontrakterad hyresgäst.

I Linnéstaden i Göteborg har Eklandia Fastighets AB avyttrat ytterligare en bostadsfastighet till en bostadsrättsförening. Fastigheten, som har en yta om 2 750 kvm och innehåller 28 lägenheter, såldes för 29 Mkr med en vinst om 11 Mkr.

I enlighet med bolagets strategi att koncentrera verksamheten i västra Småland till ett fåtal priorite-rade orter samt att minska andelen bostäder i beståndet har Corallen, i Gislaved, Vaggeryd, Jönköping och Värnamo, avyttrat sju fastigheter om totalt ca 35 000 kvm samt ett antal mindre tomter till lokala aktörer. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till 137 Mkr, vilket innebär en vinst om ca 5 Mkr.

Inklusive ovanstående försäljningar uppgår under året redovisade vinster från fastighetsförsäljningar till sammanlagt 142 Mkr.

Under hösten har några tidigare aviserade, nybyggnadsprojekt i Lund och Stockholm igångsatts. I Lund har ett nytt, större kontorsprojekt, "Edison Park", vid Ideonområdet påbörjats. Byggnationen, som motsvarar en investering om ca 230 Mkr, omfattar fyra fullt uthyrda huskroppar om totalt 20 000 kvm, som beräknas vara klara för första inflyttning under hösten 2001. På samma fastighet finns ytterligare byggrätter om ca 20 000 kvm.

Vidare har en större nybyggnation startats i den så kallade elektronikbyn i Kista i norra Stockholm, där ca 12 000 kvm kontor uppförs i anslutning till bolagets befintliga fastigheter. Investeringen uppgår till ca 210 Mkr inklusive parkeringsgarage och första inflyttning beräknas ske nästa årsskifte.

De ovannämnda projekten, tillsammans med den pågående nybyggnationen av kontor vid Lilla Bommen i centrala Göteborg och ett flertal mindre projekt, motsvarar en total projektportfölj om ca 1 miljard kronor.

I samband med Castellums inlösenprogram om 700 Mkr, som genomfördes under sommaren, emitterades tillfälligt C-aktier. Dessa C-aktier är nu inlösta och avförda från VPC, varefter det totala antalet registrerade aktier i Castellum AB uppgår till 43 001 677. Utöver inlösenprogrammet har Castellum återköpt 2 001 677 aktier för 194 Mkr, motsvarande en genomsnittlig kurs om 97 kronor per aktie. Antalet utestående aktier uppgår således för närvarande till 41 000 000.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56