Castellums vinst 396 miljoner - en ökning med över 20%

Göteborg den 30 januari 2001
Castellums vinst 396 miljoner - en ökning med över 20 %

- Resultatet efter skatt uppgick till 396 Mkr, motsvarande en vinst om 8,49 kronor per aktie.
- Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 24 % till 8,60 kronor.
- Under året har egna aktier inlösts och återköpts för 900 Mkr.
- Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 155 kronor.
- Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 5,50 kr per aktie.

Castellums redovisade resultat efter skatt för år 2000 uppgick till 396 Mkr jämfört med 328 Mkr under föregående år. Resultatet per aktie ökade med 29 % till 8,49 kronor, jämfört med 6,56 kronor 1999. Kassaflödet från förvaltningen var 500 Mkr motsvarande 10,72 kronor per aktie jämfört med 8,70 kronor föregående år.

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelse-störande poster och skatt, uppgick till 401 Mkr, innebärande 8,60 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 24 % mot föregående år. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyres-intäkter, men resultatet har också påverkats positivt av genomförda förvärv samt investeringar i befintliga fastigheter.

Under året har fastigheter sålts för 598 Mkr med en vinst om 142 Mkr jämfört med 109 Mkr under föregående år. Årets förvärv och investeringar uppgick till 1 352 Mkr mot 1 993 Mkr under 1999.

Genom det under året genomförda inlösen- och återköpsprogrammet har 6 998 323 aktier om totalt ca 700 Mkr lösts in och återköp skett av 2 001 677 egna aktier för 194 Mkr.

Castellum har per årsskiftet internt värderat samtliga fastigheter enligt en nuvärdesbaserad kassaflödesmodell. Den interna värderingen har säkerställts genom en extern värdering av 100 fastigheter motsvarande ca 50 % av värdet. Substansvärdet per aktie har beräknats till 155 kronor.

Vid dagens sammanträde beslutade styrelsen att till bolagsstämman föreslå dels en utdelning om 5,50 kronor per aktie, dels att tisdagen den 27 mars 2001 skall vara avstämningsdag för utdelning. Vidare beslutade styrelsen föreslå stämman att bolagsordningen ändras i syfte att slopa den rätt att emittera serie C-aktier, som infördes för att möjliggöra det under 2000 genomförda inlösenpro-grammet. Dessutom föreslås att stämman ger styrelsen förnyat mandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

- "Under de senaste tre åren har vårt förvaltningsresultat per aktie förbättrats med i genomsnitt över 20 % per år", säger VD Lars-Erik Jansson i en kommentar. "Fjolårets
resultatförbättring beror som tidigare på ett framgångrikt uthyrningsarbete och fortsatta
förbättringar i den löpande förvaltningen. God efterfrågan har gett ökade hyresnivåer och de förvärv och investeringar som vi genomfört under de senaste åren har fortsatt att ge bra resultattillskott. Då efterfrågan på våra delmarknader fortfarande är stark och då vi under året kommer att färdigställa flera pågående projekt, räknar jag med att även 2001 kommer
att bli ett bra år för Castellum", tillägger Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2000 (89 kb)

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56