Fastighetsbolaget Castellum har sålt fem fastigheter i Göteborg, Lund och Värnamo för totalt 96 Mkr med en vinst om 36 Mkr

Göteborg den 27 februari 2001

Genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB har Castellum avyttrat två bostadsfastigheter i centrala Göteborg till nybildade bostadsrättsföreningar. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till 40 Mkr, vilket innebar en vinst om 18 Mkr. Försäljningarna avsåg dels en fastighet om 2 483 kvm i Linnéstaden, dels en fastighet om 1 247 kvm i Vasastaden. Eklandia har dessutom sålt en fullt uthyrd butiksfastighet om 3 926 kvm i Kungälv för 30 Mkr med en vinst om 6 Mkr.

I Lund har Fastighets AB Briggen avyttrat en mindre bostadsfastighet om 611 kvm till en nybildad bostadsrättsförening för 7 Mkr med en vinst om 1 Mkr. Vidare har Fastighets AB Corallen sålt en fullt uthyrd industri- och lagerfastighet om 8 140 kvm i Värnamo kommun för ett försäljningspris om 19 Mkr och med en vinst om 11 Mkr.

De ovannämnda försäljningarna innebär en sammanlagd vinst om 36 Mkr. Därmed uppgår hittills under året redovisade vinster från fastighetsförsäljningar till 82 Mkr.

Färdigställandet av den nya kontorsfastigheten "Guldet" om 8 000 kvm i centrala Göteborg förlöper planenligt. De första hyresgästerna flyttar in under denna veckan och inflyttningen av övriga hyresgäster pågår sedan fram till juni i takt med att lokalerna färdigställs. Fastigheten är fullt uthyrd.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56