Förslag till bolagsstämma i Castellum AB

Göteborg den 20 februari 2001

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2001 kommer följande förslag till val av styrelse att framläggas. Förslaget stöds av aktieägare representerande ca 16 % av såväl kapital som röster i bolaget.

Omval föreslås av styrelsens samtliga ledamöter, Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén.

Vd bolagsstämman kommer styrelsen att framlägga förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att möjligheten att ge ut aktier av serie C slopas, eftersom den infördes enbart för att möjliggöra det program för inlösen av aktier som avslutades under 2000. Styrelsen kommer också att föreslå fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 5,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 27 mars 2001.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagstämman, vilken i enlighet med bolagsordningen offentliggörs i annonser i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Post & Inrikes Tidningar den 20 februari 2001.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56