Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Göteborg den 22 mars 2001

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2001 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Tisdagen den 27 mars 2001 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter: Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén.

Vidare beslöt bolagsstämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen så att möjligheten att ge ut aktier av serie C slopas, eftersom den infördes enbart för att möjliggöra det program för inlösen av aktier som avslutades under 2000.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslöt bolagsstämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa bolagsstämma – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande. Vidare beslöt styrelsen att utnyttja mandatet att förvärva egna aktier genom förvärv på börsen. Inget beslut om överlåtelse av egna aktier fattades.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56