Fortsatt förbättring av förvaltningsresultatet och stabil efterfrågan på Castellums delmarknader

Göteborg den 23 april 2001
Fortsatt förbättring av förvaltningsresultatet och stabil efterfrågan på Castellums delmarknader

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 128 Mkr, motsvarande en vinst om 3,12 kronor per aktie.
- Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 23 % till 2,24 kronor.
- Fortsatt stabil efterfrågan på lokaler och ökad nettouthyrning under första kvartalet.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 92 Mkr, innebärande 2,24 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 23 % mot samma period 2000. Denna förbättring har uppnåtts främst genom förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer, förbättrade uthyrningsgrader samt genomförda förvärv och investeringar.

Under perioden januari-mars har fastigheter sålts för 223 Mkr med en vinst om 83 Mkr, vilket kan jämföras med 65 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 444 Mkr mot 370 Mkr under januari-mars 2000.

Det redovisade resultatet efter skatt för januari-mars 2001 uppgick till 128 Mkr jämfört med 104 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 3,12 kronor. Kassaflödet från förvaltningen exklusive vinst från fastighetsförsäljningar var 119 Mkr motsvarande 2,90 kronor per aktie.

-"Den goda resultatutvecklingen i vår löpande förvaltning består", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Trots signaler om en begynnande konjunkturavmattning är efterfrågan fortsatt stabil på Castellums delmarknader. Utfallet av periodens nettouthyrning och omförhandlingar har varit god, vilket kommer att ge positiv resultateffekt senare under året", framhåller Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2001 (206 kb)

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56