Castellum investerar för 240 Mkr och säljer för 200 Mkr med en vinst om 35 Mkr

Göteborg den 18 juni 2001

Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat åtta fastigheter i Storstockholm, Örebro och västra Småland för totalt ca 210 Mkr samt beslutat om nybyggnation i Borås om 28 Mkr. Femton fastigheter i Göteborg, Landskrona, Växjö och Västerås har avyttrats för sammanlagt ca 200 Mkr med en vinst om 35 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden har Castellum i två affärer förvärvat fem fastigheter i Storstockholm för totalt 109 Mkr. Samtliga dessa förvärv ligger i anslutning till fastigheter som sedan tidigare är i bolagets ägo. Det ena förvärvet om 88 Mkr avser en kombinerad kontors- och lagerfastighet om 6 048 kvm i Mariehäll, en kontorsfastighet om 3 156 kvm i Akalla samt en lager- och kontorsfastighet om 4 265 kvm belägen i Slakthusområdet i Johanneshov. Det andra förvärvet om 21 Mkr avser två kontors-, lager- och butiksfastigheter om totalt 4 825 kvm i Kungens Kurva söder om Stockholm. Fastigheterna ligger i områden med god utvecklings-potential och möjligheter till såväl ökad uthyrning som ökade hyresnivåer.

Aspholmen Fastigheter AB har för 45 Mkr förvärvat en större lager- och kontorsfastighet i anslutning till Aspholmen-området i södra Örebro där bolaget är den dominerande ägaren. Fastigheten, som omfattar totalt 21 700 kvm uthyrningsbar yta och ca 51 000 kvm tomtmark, är helt outhyrd vilket ger bolaget möjligheter att möta den rådande efterfrågan på större logistik-lokaler i området. I förvärvet ingick även en angränsande obebyggd tomt om ca 10 000 kvm.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en butiks- och kontorsfastighet om 4 314 kvm i centrala Växjö vilket förstärker bolagets verksamhet i staden. I samband med förvärvet har kompletterande hyresavtal tecknats varefter fastigheten är fullt uthyrd. Köpeskillingen uppgick till 43 Mkr.

Corallen har även köpt en till hälften uthyrd industri- och kontorsfastighet om 4 136 kvm nära E4:an i Torsviks industriområde i södra Jönköping. Köpeskillingen uppgick till 12 Mkr och fastigheten utgör ett bra komplement till bolagets övriga bestånd i området. Dessutom ingår en outnyttjad byggrätt om ca 2 500 kvm.

Harry Sjögren AB kommer att uppföra en ny lager- och kontorsfastighet om ca 5 700 kvm vid Viaredsmotet utmed riksväg 40 i Borås. Ett långsiktigt hyresavtal för hela ytan har tecknats med en hyresgäst verksam i logistikbranschen. Investeringen är beräknad till 28 Mkr inklusive markförvärv om ca 20 000 kvm från Borås kommun. Projektet bedöms som mycket intressant då det innebär en nybyggnation lämpad för den senaste tekniken inom logistikbranschen.

Castellums lokala dotterbolag har, som ett led i koncernens strategi att minska andelen bostäder i beståndet, avyttrat sammanlagt tolv bostadsfastigheter i Landskrona, Växjö och Göteborg. Dessutom har tre kommer-siella fastigheter i Göteborg, Svedala och Västerås sålts.

Fastighets AB Briggen har i en affär sålt bolagets samtliga nio bostadsfastigheter i Landskrona om totalt 13 079 kvm för ett försäljningspris om 79 Mkr, vilket innebär en vinst om 9 Mkr. Vidare har Corallen i en affär avyttrat bolagets två kvarvarande bostadsfastigheter i Växjö om totalt 7 565 kvm för sammanlagt 53 Mkr, vilket innebär en vinst om 1 Mkr. I centrala Göteborg har Eklandia Fastighets AB sålt en bostadsfastighet med 25 lägen-heter om totalt 2 525 kvm till en bostadsrätts-förening. Försäljningspriset uppgick till 26 Mkr, vilket innebär en vinst om 12 Mkr.

Eklandia har dessutom avyttrat en fullt uthyrd industrifastighet om totalt 4 990 kvm vid Mölndals-vägen i Göteborg för 25 Mkr med en vinst om 5 Mkr. Briggen har sålt bolagets enda kvarvarande fastighet i Svedala kommun, en lager- och kontorsfastighet om ca 3 900 kvm, för 12 Mkr med en vinst om 5 Mkr. Vidare har Aspholmen avyttrat en obebyggd fastighet i Västerås för 4 Mkr med en vinst om 3 Mkr.

Slutligen har Corallen i en mindre bytesaffär dels avyttrat bolagets enda kvarvarande fastighet i samhället Bor utanför Värnamo, dels förvärvat en utvecklingsfastighet i centrala Värnamo.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56