Fortsatt stark förbättring av Castellums förvaltningsresultat per aktie

Göteborg den 22 oktober 2001
Fortsatt stark förbättring av Castellums förvaltningsresultat per aktie

- Förvaltningsresultatet per aktie för perioden januari-september förbättrades med 23 % till 8,20 kronor.
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 329 Mkr, motsvarande en vinst om 8,02 kronor per aktie.
- Fortsatt positiv nettouthyrning och bra utfall av omförhandlingar under tredje kvartalet.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 336 Mkr, innebärande 8,20 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 23 % mot samma period 2000. Denna förbättring har uppnåtts främst genom förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer, förbättrade uthyrningsgrader, genomförda förvärv och investeringar samt föregående års inlösen- och återköpsprogram.

Under perioden januari-september har fastigheter sålts för 424 Mkr med en vinst om 118 Mkr, vilket kan jämföras med en vinst om 126 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 1 190 Mkr mot 1 007 Mkr under januari-september 2000.

Det redovisade resultatet efter skatt för januari-september 2001 uppgick till 329 Mkr jämfört med 324 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 8,02 kronor jämfört med 6,69 kronor föregående år. Kassaflödet från förvaltningen exklusive vinst från fastighetsförsäljningar var 417 Mkr motsvarande 10,17 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 8,24 kronor under samma period föregående år.

- "Trots den osäkerhet som av förståeliga skäl präglat marknaden den senaste tiden har både efterfrågan och hyresnivåer varit stabila i våra regioner", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Vi har fortfarande god tillväxt i förvaltningsresultatet och med vetskap om hur nettouthyrningen och omförhandlingarna utfallit under perioden ser jag positivt på utvecklingen av Castellums hyresintäkter även under de kommande kvartalen", framhåller Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2001 (137 kb)

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56