Castellum förvärvar och bygger för 90 Mkr

Göteborg den 11 december 2001

Fastighetsbolaget Castellum har genom sina lokala dotterbolag förvärvat fyra fastigheter i Malmö/Lund och Göteborg/Kungsbacka, varav två obebyggda tomter. Den totala investeringen inklusive planerad nybyggnation uppgår till drygt 90 Mkr. Sammanlagt nio fastigheter har avyttrats för totalt 111 Mkr, med en vinst om 10 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen har Castellum förvärvat en kontors- och lagerfastighet om 2 710 kvm i Jägersroområdet i östra Malmö där bolaget sedan tidigare äger fastigheter. Byggnaden, som vid förvärvet var helt outhyrd, kommer att anpassas för en ny hyresgäst som förhyr hela ytan på 10 år från kommande årsskifte. Hela investeringen uppgår till 27 Mkr. Briggen har även, för 14 Mkr, förvärvat obebyggd tomtmark om ca 15 000 kvm i anslutning till Edison Park i Lund.

I Göteborg har Eklandia Fastighets AB för 18 Mkr förvärvat en kombinerad lager- och kontorsfastighet om 3 990 kvm intill E6 på Hisingen, i ett område där bolaget sedan tidigare äger fastigheter. Fastigheten är avsedd för logistikändamål och har en tomtareal om drygt 10 000 kvm, som möjliggör framtida utbyggnad.

Harry Sjögren AB har förvärvat en obebyggd tomt om 5 500 kvm nära E6 i Kungsbacka. Bolaget kommer där att uppföra en kontors- och lagerbyggnad om totalt ca 1 800 kvm för en ny hyresgäst med vilken ett 10-årigt hyres-kontrakt tecknats. Tomten medger dessutom ytterligare framtida utbyggnad om upp till ca 2 000 kvm lokalyta. Hela projektet innebär en investering om 20 Mkr. Harry Sjögren AB har vidare, för 12 Mkr, förvärvat en kombinerad lager- och kontorsfastighet om ca 2 300 kvm i Sisjöns industriområde i Göteborg, med möjligheter till framtida utbyggnad om ca 4 000 kvm.

Briggen har sålt dels en mindre industrifastighet om 1 420 kvm i Limhamnsområdet i Malmö, dels en bostads-fastighet om 3 644 kvm i Helsingborg. I Göteborg har Eklandia avyttrat en lagerfastighet om 7 435 kvm i Gamlestaden. Vidare har Fastighets AB Corallen i en affär sålt fem av bolagets fastigheter i Gnosjö, vilket ligger i linje med bolagets strategi att koncentrera verksamheten i västra Småland och att minska andelen bostads-fastigheter i beståndet. Därutöver har Corallen sålt en mindre butiksfastighet med kontor och bostäder i centrum av Värnamo. Det totala försäljningspriset för samtliga ovannämnda fastigheter uppgick till 111 Mkr, vilket innebar en vinst om 10 Mkr.

Verkställande direktören för Castellums dotterbolag Aspholmen Fastigheter AB, Jan Stridbeck, som under september 2002 fyller 65 år, lämnar sin nuvarande befattning den 28 februari 2002. Till ny VD i bolaget har, från den 1 mars 2002, utsetts Claes Larsson (född 1957), Örebro, som närmast kommer från Skanska-koncernen, där han under de senaste åren arbetat som regionchef.

Styrelsen i Castellum AB har beslutat att gällande incitamentsprogram för företagsledningen och övriga ledande befattningshavare skall förlängas på i stort sett oförändrade villkor. Programmet, som omfattar sammanlagt nio personer och är treårigt, består av dels en aktiekursrelaterad del, dels en resultatrelaterad del. Eventuellt utfallande bonus utbetalas som lön, varvid minst hälften av det utbetalda beloppet skall användas för förvärv av Castellum-aktier.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56