Castellums vinst 426 miljoner - en ökning med 22% per aktie

Göteborg den 1 februari 2002
Castellum gör vinst om 48 Mkr vid fastighetsförsäljningar

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, sålt byggrätter och kommersiella fastigheter i stockholmsområdet och Göteborg för totalt 100 Mkr med en sammanlagd vinst om 48 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden har Castellum avyttrat byggrätter för bostäder om totalt ca 29 000 kvm i Smista Park vid Kungens Kurva i Huddinge söder om Stockholm. Bygg-rätterna har tillkommit genom ett aktivt utvecklingsarbete, som resulterat i att en ny detaljplan har fastställts för området. Det sammanlagda försäljningspriset uppgick till ca 45
Mkr, innebärande en vinst om 29 Mkr. I Smista Park har Brostaden dessutom sålt en kommersiell byggrätt om ca 4 500 kvm för 7 Mkr med en vinst om 5 Mkr. Efter dessa försäljningar uppgår Brostadens bestånd av kommersiella byggrätter i Smista Park till ca 100 000 kvm.

Brostaden har vidare sålt en avstyckad del av en mindre kontors- och industrifastighet i Veddesta i Järfälla kommun. Denna försäljning avsåg en industribyggnad om ca 500 kvm jämte tomtmark om ca 3 150 kvm. Försäljningspriset uppgick till ca 4 Mkr, vilket innebar en vinst om ca 1 Mkr.

I Sisjöns industriområde i Göteborg har Harry Sjögren AB sålt en fullt uthyrd kontors- och butiksfastighet om 5 255 kvm för 44 Mkr med en vinst om 13 Mkr.

Inklusive ovanstående försäljningar uppgår de vinster från fastighetsförsäljningar som hittills redovisats under 2002 till sammanlagt 104 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, telefon 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56