Förslag till bolagsstämman i Castellum AB

Göteborg den 26 februari 2002

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2002 kommer följande förslag till val av styrelse att framläggas. Förslaget stöds av aktieägare representerande ca 22 % av såväl kapital som röster i bolaget.

Omval föreslås av styrelsens samtliga ledamöter, Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén.

Styrelsen kommer att föreslå fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 6,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 26 mars 2002.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagstämman, vilken i enlighet med bolagsordningen offentliggjorts i annonser i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Post & Inrikes Tidningar.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56