Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Göteborg den 21 mars 2002

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2002 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 6,50 kronor per aktie. Tisdagen den 26 mars 2002 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att omvälja följande ordinarie styrelseledamöter: Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid behov kunna förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslöt bolagsstämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa bolagsstämma – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna överlåta egna aktier som bolaget innehar.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56