Castellum investerar för 260 Mkr och säljer för 77 Mkr med en vinst om 17 Mkr

Göteborg den 11 april 2002

Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag, köpt och beslutat om investeringar i fastigheter för 260 Mkr och sålt sju fastigheter för totalt 77 Mkr med en sammanlagd vinst om 17 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har avyttrat en bostadsfastighet om 2 685 kvm belägen i Kålltorp i östra Göteborg till en nybildad bostadsrättsförening. Försäljningspriset uppgick till 28 Mkr med en vinst om 9 Mkr.

Fastighets AB Corallen har avyttrat totalt fem fastigheter för 47 Mkr med en vinst om 7 Mkr. Försäljningen om-fattade de två sista kvarvarande bostadsfastigheterna om 892 respektive 3 061 kvm belägna i Värnamo. Försälj-ningspriset uppgick till 26 Mkr. Vidare har en lager- och industrifastighet om 1 712 kvm i Gislaved sålts för 4 Mkr och en kombinerad lager- och kontorsbyggnad om 6 405 kvm i Jönköping till ett försäljningspris om 13 Mkr. Dessutom har en kontorsfastighet om 906 kvm belägen i Värnamo sålts för 4 Mkr.

Fastighets AB Briggen har avyttrat en mindre bostadsfastighet i Helsingborg till ett försäljningspris om 2 Mkr.

Av ovanstående försäljningar om totalt 77 Mkr med en sammanlagd vinst om 17 Mkr kommer 60 Mkr respektive 9 Mkr att redovisas under första kvartalet 2002. Resterande redovisas under andra kvartalet.

Under april har dotterbolagen Harry Sjögren AB och Eklandia Fastighets AB i en affär förvärvat fem fastigheter om sammanlagt 33 000 kvm i Storgöteborg för totalt 172 Mkr. Förvärvet omfattade två kontorsfastigheter om 15 100 respektive 8 000 kvm i västra delen av Högsbo arbetsområde, en kontorsfastighet om 4 700 kvm i Åbro arbetsområde i anslutning till E6 och Söderleden, en kontors- och verksamhetsfastighet om 3 300 kvm på Ringön (i vilken dessutom ingår en outnyttjad byggrätt om ca 3 000 kvm) belägen i omedelbar närhet till Göta älv samt en lager- och industrifastighet om 1 900 kvm i Varla industriområde belägen i anslutning till norra avfarten från E6 till Kungsbacka. Fastigheterna, som utgör värdefulla tillskott till bolagens nuvarande bestånd inom respektive område, har vid förvärvet en uthyrningsgrad om ca 65 %.

Corallen har under april förvärvat en kontorsfastighet om 5 665 kvm i Växjö för 55 Mkr. Fastigheten har ett utmärkt läge i omedelbar närhet till Stortorget.

Harry Sjögren AB äger en fastighet utmed Söderleden i Mölndals kommun som innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 3 400 kvm uthyrningsbar lokalarea. Bolaget kommer där att uppföra en fastighet innehållande kontors-, utställning/butiks- och lagerytor. Cirka 80 % av den totala ytan är kontrakterad. Hela projektet är kostnadsberäknat till drygt 30 Mkr.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70.
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56.