Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet

Göteborg den 22 april 2002
Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 162 Mkr, motsvarande en vinst om 3,95 kronor per aktie – en ökning med 27 % jämfört med första kvartalet föregående år.
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 110 Mkr, motsvarande 2,68 kronor per aktie.
- Under perioden har 15 fastigheter sålts för 305 Mkr med en vinst om 113 Mkr.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 110 Mkr, innebärande 2,68 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 20 % mot samma period 2001. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyresnivåer och effekter av genomförda investeringar.

Under perioden januari-mars 2002 har fastigheter sålts för 305 Mkr med en vinst om 113 Mkr, vilket kan jämföras med 83 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens investeringar uppgick till 182 Mkr mot 444 Mkr under januari-mars 2001.

Det redovisade resultatet efter skatt för januari-mars 2002 uppgick till 162 Mkr jämfört med 128 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 3,95 kronor. Kassaflödet från förvaltningen exklusive vinst från fastighetsförsäljningar var 138 Mkr motsvarande 3,37 kronor per aktie.

- "Resultatutvecklingen i vår löpande förvaltning består", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Fortsatt god nettouthyrning och bra utfall vid genomförda omförhandlingar visar på en stabil och god hyresmarknad inom de områden där Castellum är verksamt", framhåller Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2002 (1 103 kb)

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00/ mobil 0705-60 74 56