Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum

Göteborg den 15 augusti 2001

Fortsatt stark resultatutveckling i Castellum

- Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 25 % till 5,00 kronor
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 235 Mkr, motsvarande en vinst om 5,73 kronor per aktie
- Fortsatt god nettouthyrning under andra kvartalet.

Första halvårets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 205 Mkr, innebärande 5,00 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 25 % mot samma period 2000. Denna förbättring har uppnåtts främst genom förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer, förbättrade uthyrningsgrader samt genomförda förvärv och investeringar.

Under perioden januari-juni har fastigheter sålts för 424 Mkr med en vinst om 118 Mkr, vilket kan jämföras med 114 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens förvärv och investeringar uppgick till 898 Mkr mot 678 Mkr under januari-juni 2000.

Det redovisade resultatet efter skatt för januari-juni 2001 uppgick till 235 Mkr jämfört med 223 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 5,73 kronor jämfört med 4,46 kronor föregående år. Kassaflödet från förvaltningen exklusive vinst från fastighetsförsäljningar var 260 Mkr motsvarande 6,34 kronor per aktie, vilket kan jämföras med 5,02 kronor under samma period föregående år.

- "Efterfrågan på Castellums delmarknader är alltjämt god och vi har bibehållit den positiva resultatutvecklingen i vår löpande förvaltning", säger VD, Lars-Erik Jansson. "Signalerna om en begynnande konjunkturavmattning kan i vår verksamhet endast avläsas som att uthyrningsprocessen nu tar något längre tid än tidigare och även under andra kvartalet har nettouthyrningen varit god, vilket framgent kommer att påverka hyresintäkterna positivt", framhåller Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2001 (241 kb)

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/ vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56