Castellums förvaltningsresultat upp med 15 procent

Göteborg den 21 oktober 2002
Castellums förvaltningsresultat upp med 15 procent

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 393 Mkr, motsvarande en vinst om 9,59 kronor per aktie – en ökning med 20 % jämfört med motsvarande period föregående år.
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 15 % till 386 Mkr, motsvarande 9,41 kronor per aktie.
- Under perioden har 27 fastigheter sålts för 430 Mkr med en vinst om 159 Mkr.

Förvaltningsresultatet för de tre första kvartalen 2002, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 386 Mkr, innebärande 9,41 kr per aktie, vilket är en ökning med 15 % jämfört med samma period 2001. Resultatökningen har uppnåtts genom förbättringar i förvaltningen, bland annat ökade hyresnivåer och effekter av genomförda investeringar.

Under perioden januari-september 2002 har fastigheter sålts för 430 Mkr med en vinst om 159 Mkr, vilket kan jämföras med 118 Mkr under motsvarande period föregående år. Efter periodens slut har ytterligare en fastighet sålts för 38 Mkr med en vinst om 18 Mkr. Periodens förvärv och investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 756 Mkr vilket kan jämföras med 1 190 Mkr under januari-september 2001.

Det redovisade resultatet efter skatt för perioden januari-september 2002 uppgick till 393 Mkr jämfört med 329 Mkr under motsvarande period föregående år. Periodens resultat per aktie uppgick till 9,59 kr jämfört med 8,02 kr föregående år. Kassaflödet från förvaltningen var 472 Mkr motsvarande 11,51 kr per aktie, vilket kan jämföras med 10,17 kr under samma period föregående år.

– "Efterfrågan på Castellums delmarknader är alltjämt god och vi har kunnat bibehålla den positiva resultatutvecklingen i vår löpande förvaltning", säger VD, Lars-Erik Jansson.

"Tidigare uppfattning om i huvudsak stabila hyresnivåer och ett stort antal förfrågningar kvarstår. Storstockholm framstår fortfarande som den delmarknad med störst mått av osäkerhet, medan de övriga kan betecknas som stabila", framhåller Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2002 (424 kb)

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsportföljens bokförda värde uppgår till 12,6 miljarder kronor. Den totala uthyrningsbara ytan, främst kommersiella lokaler, uppgår till 2,4 miljoner kvadratmeter. Fastighetsinnehavet ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark lokal förankring inom de utvalda geografiska
områdena Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Västra Småland och Mälardalen.
Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, telefon 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56