Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

PRESSMEDDELANDE 2/2003
Göteborg den 28 januari 2003
Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

- Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr.
- Resultatet exklusive jämförelsestörande poster och efter avdrag för schablonskatt uppgick till 495 Mkr motsvarande 12,07 kronor per aktie - en ökning med 21 % jämfört med föregående år.
- Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 16 % till 12,39 kronor.
- Substansvärdet per aktie vid årets slut har beräknats till 183 kronor.
- Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor per aktie.

Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och skatt, uppgick till 508 Mkr, innebärande 12,39 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 16 % mot 2001. Denna förbättring har uppnåtts genom ökade hyresintäkter, men resultatet har också påverkats positivt av såväl genomförda förvärv som investeringar i befintliga fastigheter. Kassaflödet från förvaltningen var 622 Mkr motsvarande 15,17 kronor per aktie jämfört med 13,32 kronor föregående år.

Under 2002 har 31 fastigheter sålts för 503 Mkr med en vinst om 179 Mkr jämfört med 129 Mkr för 2001.

Till följd av nya redovisningsprinciper har Castellum återfört tidigare gjorda nedskrivningar som inte längre är motiverade om totalt 316 Mkr, vilket redovisats som jämförelsestörande poster. Castellums resultat efter skatt för år 2002 uppgick till 873 Mkr jämfört med 426 Mkr för 2001. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster med avdrag för schablonskatt 28 % uppgick till 495 Mkr motsvarande 12,07 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 21 % mot föregående år.

Förvärv och investeringar under 2002 uppgick till 1 050 Mkr mot 1 741 Mkr under 2001. Castellum har per årsskiftet värderat samtliga fastigheter varvid substansvärdet per aktie har beräknats till 183 kronor.

Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå bolagsstämman att besluta dels om en utdelning om 7,50 kronor per aktie, dels att tisdagen den 25 mars 2003 skall vara avstämningsdag för utdelning. Vidare föreslås att bolagsstämman ger styrelsen förnyat mandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att resultatförbättringen avseende 2002 ligger i nivå med de föregående åren” säger VD Lars-Erik Jansson i en kommentar. ”Ett framgångrikt uthyrnings- och omförhandlingsarbete med ökade hyresintäkter samt förvärv och investeringar är de viktigaste förklaringarna till resultatförbättringen.
Vår affärsmodell med lokala dotterbolag, en god riskspridning och flertalet mindre affärer har visat sig vara framgångsrik även i en sämre konjunktur, varför jag ser positivt på framtiden”, tillägger Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2002

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56