Förslag till bolagsstämman i Castellum AB

Göteborg den 18 februari 2003

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2003 kommer följande förslag till val av styrelseledamöter och revisorer att framläggas. Förslaget stöds av aktieägare representerande cirka 35 % av såväl kapital som röster i bolaget.

Omval föreslås av styrelsens samtliga ledamöter, Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén samt nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Omval föreslås av Caj Nackstad och nyval av Ingemar Rindstig som revisorer samt nyval av Conny Lysér som revisorssuppleant, samtliga auktoriserade revisorer.

Styrelsen kommer att föreslå fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 7,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 25 mars 2003.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagstämman, vilken i enlighet med bolagsordningen offentliggjorts i annonser i Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.

Bilaga: Kallelse (14 kb)

 Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.   
 För ytterligare information kontakta   
 Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 
 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56