Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Göteborg den 20 mars 2003

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2003 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 7,50 kronor per aktie. Tisdagen den 25 mars 2003 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att till styrelseledamöter välja Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén (samtliga omval) samt Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (nyval).

Stämman beslöt vidare att till revisorer välja Caj Nackstad (revisor, omval), Ingemar Rindstig (revisor, nyval) samt Conny Lysér (revisorsuppleant, nyval), samtliga auktoriserade revisorer.

Vidare beslöt stämman att utse en nomineringskommitté som skall bestå av tre personer, som utses av de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2003, samt styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att - i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid behov kunna förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslöt bolagsstämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa bolagsstämma - i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna överlåta egna aktier som bolaget innehar.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

 För ytterligare information kontakta   
 Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70 
 Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56