Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet

PRESSMEDDELANDE 6/2003
Göteborg den 23 april 2003

Fortsatt förbättring av Castellums förvaltningsresultat under första kvartalet
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 155 Mkr, motsvarande en vinst om 3,78 kronor per aktie.
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 12 % till 123 Mkr, motsvarande 3,00 kronor per aktie.
- Under perioden har fastigheter sålts för 168 Mkr med en vinst om 90 Mkr.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 123 Mkr, innebärande 3,00 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 12 % mot samma period 2002. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyresnivåer, effekter av genomförda investeringar och lägre räntenivåer.

Under perioden januari-mars har fastigheter sålts för 168 Mkr med en vinst om 90 Mkr, vilket kan jämföras med en vinst om 113 Mkr under motsvarande period föregående år. Till följd av såväl lägre volymer som vinster från fastighetsförsäljningar är periodens resultat efter skatt något lägre än för motsvarande period föregående år. Det redovisade resultatet efter skatt för januarimars 2003 uppgår till 155 Mkr motsvarande 3,78 kronor per aktie att jämföra med 162 Mkr respektive 3,95 kronor per aktie första kvartalet 2002. Periodens investeringar uppgick till 222 Mkr mot 182 Mkr under januari-mars 2002.

”Resultatutvecklingen i Castellum är fortsatt god trots osäkerheten i konjunkturen”, säger VD, Lars-Erik Jansson. ”Aktiviteten på Castellums marknader är hög med god uthyrning, men också många uppsägningar”, påpekar Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2003

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00, mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tfn 031-60 74 00, mobil 0705-60 74 56