Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum

PRESSMEDDELANDE 9/2003
Göteborg den 13 augusti 2003

Fortsatt positiv resultatutveckling i Castellum
- Hyresintäkterna för perioden januari – juni 2003 uppgick till 872 Mkr (831).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 319 Mkr (276).
- Resultatet per aktie uppgick till 7,78 kronor (6,73).
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 8 % till 261 Mkr, motsvarande 6,37 kronor per aktie.
- Under perioden har 22 fastigheter sålts för 380 Mkr med en vinst om 178 Mkr.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 261 Mkr, innebärande 6,37 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 8 % mot samma period 2002. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyresnivåer, effekter av genomförda investeringar och lägre räntenivåer.

Under perioden januari-juni har fastigheter sålts för 380 Mkr med en vinst om 178 Mkr, vilket kan jämföras med 383 respektive 142 Mkr under motsvarande period föregående år. Det redovisade resultatet efter skatt för januari-juni 2003 uppgår till 319 Mkr motsvarande 7,78 kronor per aktie att
jämföra med 276 Mkr respektive 6,73 kronor per aktie, för motsvarande period 2002. Periodens investeringar uppgick till 598 Mkr mot 616 Mkr under januari-juni 2002.

”Resultatutvecklingen i Castellum är, mot bakgrund av en fortsatt avvaktande marknad, acceptabel”, säger VD, Lars-Erik Jansson. ”Hyresmarknaden på Castellums delmarknader under andra kvartalet var i stort sett oförändrad mot första kvartalet beträffande såväl tecknande av hyreskontrakt som uppsägningar”, påpekar Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2003

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till drygt 13 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00, mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vVD, tfn 031-60 74 00, mobil 0705-60 74 56