Castellum förvärvar i Jönköping för 83 Mkr

Castellum har genom sitt dotterbolag Fastighets AB Corallen,
förvärvat en fastighet om 16 300 kvm för 83 Mkr. Fastigheten
innehåller förutom verksamhets- och kontorsytor, även en outnyttjad
byggrätt om ca 4 000 kvm. Fastigheten har ett bra läge i det
expansiva och av bolaget prioriterade Rosenlundsområdet i Jönköping.
Corallen har en ledande marknadsposition i Jönköping och den
långsiktiga målsättningen är att ytterligare stärka densamma.

Vidare har Castellum genom sitt dotterbolag Eklandia Fastighets AB
förvärvat en fastighet om 8 700 kvm för 52 Mkr. Fastigheten
innehåller lager/industri- samt kontorsytor och är belägen i
Kärra-området på Hisingen, Göteborg. I anslutning till den förvärvade
fastigheten äger Eklandia byggrätter vilket innebär att en framtida
expansion av verksamheten i den förvärvade fastigheten är möjlig.
Dessutom har Castellum genom dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB
sålt en mindre lager/industrifastighet i Köping för 4 Mkr,
motsvarande bokfört värde. De två sistnämnda fastighetsaffärerna har
genomförts före utgången av tredje kvartalet och ingår sålunda i den
senaste delårsrapporten.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande
direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56