Den positiva resultatutvecklingen i Castellum fortsätter

PRESSMEDDELANDE 10/2003
Göteborg den 21 oktober 2003
Den positiva resultatutvecklingen i Castellum fortsätter

- Hyresintäkterna för perioden januari – september 2003 uppgick till 1 310 Mkr (1 253).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 428 Mkr (393).
- Resultatet per aktie uppgick till 10,44 kronor (9,59).
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 7 % till 412 Mkr, motsvarande 10,05 kronor per aktie.
- Under perioden har 23 fastigheter sålts för 386 Mkr med en vinst om 179 Mkr.

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 412 Mkr, innebärande 10,05 kronor per aktie, vilket är en förbättring med 7 % mot samma period 2002. Denna förbättring har uppnåtts främst genom ökade hyresintäkter, effekter av genomförda investeringar och lägre räntenivåer.

Under perioden januari-september har fastigheter sålts för 386 Mkr med en vinst om 179 Mkr, vilket kan jämföras med 430 respektive 159 Mkr under motsvarande period föregående år. Det redovisade resultatet efter skatt för januari-september 2003 uppgår till 428 Mkr motsvarande 10,44 kronor per aktie att jämföra med 393 Mkr respektive 9,59 kronor per aktie, för motsvarande period 2002. Periodens investeringar uppgick till 723 Mkr mot 756 Mkr under januari-september 2002.

”Resultatutvecklingen i Castellum är fortsatt positiv trots den fördröjda konjunkturförbättringen”, säger VD, Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2003

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00, mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vVD, tfn 031-60 74 00, mobil 0705-60 74 56