Castellum föreslår höjd utdelning till 8,50 kronor

  • Hyresintäkterna för 2003 uppgick till 1 758 Mkr (1 684).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 526 Mkr (873).
  • Resultatet per aktie uppgick till 12,83 kronor (21,29).
  • Resultatet exklusive jämförelsestörande återföringar av tidigare
  • Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 7 % till 13,29
  • Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 186 kronor.
  • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 8,50 kronor per aktie.

Förvaltningsresultatet, d v s resultatet exklusive vinster från
fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick
till 545 Mkr (508), motsvarande 13,29 kr (12,39) per aktie.
Förbättringen per aktie uppgår till 7 % och har uppnåtts främst genom
förbättringar i förvaltningen, såsom ökade hyresnivåer samt effekter
av genomförda investeringar. Kassaflödet från förvaltningen uppgick
till 672 Mkr (622) motsvarande 16,39 kr (15,17) per aktie - en
förbättring med 8 % mot föregående år.

Under 2003 har 24 (31) fastigheter sålts för 397 Mkr (503) med en
vinst om 180 Mkr (179). Castellums resultat efter skatt för 2003
uppgick till 526 Mkr (873). Resultatet exklusive jämförelsestörande
poster med avdrag för schablonskatt 28 % uppgick till 522 Mkr (495)
motsvarande 12,73 kr (12,07) per aktie, vilket är en förbättring med
5 % mot föregående år.

Förvärv och investeringar under 2003 uppgick till 1 108 Mkr att
jämföra med 1 050 Mkr under 2002.

Substansvärdet per aktie har beräknats till 186 kr jämfört med 183 kr
vid föregående årsskifte.

"Trots en utebliven konjunkturuppgång kan vi glädjas åt ett 2003 med
såväl ökade hyresintäkter som ett bättre förvaltningsresultat jämfört
med 2002" säger VD Lars-Erik Jansson i en kommentar.

Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå bolagsstämman,
dels om en utdelning om 8,50 kr per aktie, dels att tisdagen den 30
mars 2004 skall vara avstämningsdag för utdelning. Vidare föreslås
att bolagsstämman ger styrelsen förnyat mandat att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier.

Vid nomineringskommitténs sammanträde beslutades att föreslå
bolagsstämman omval av samtliga styrelseledamöter med oförändrad
ersättning.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2003

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta

Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, telefon 031-60 74 00 /
mobil 0705-92 06 70

Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande
direktör, telefon 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56