Förslag till bolagsstämman i Castellum AB

Inför Castellum AB:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2004 kommer
följande förslag att framläggas.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,50 kronor per aktie samt att
  • Nomineringskommitténs ledamöter, som tillsammans representerar
  • Styrelsen föreslår ett fortsatt bemyndigande för styrelsen att,
  • Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall inrätta en

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden
framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts med
annonser i Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och
Göteborgs-Posten.

Bilaga: Kallelse

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56