Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2004
fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en
utdelning om 8,50 kronor per aktie. Tisdagen den 30 mars 2004
fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslöt att till styrelseledamöter välja om Jan Kvarnström,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson,
Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén.

Vidare beslöt stämman att utse en nomineringskommitté som skall bestå
av tre personer, som utses av de tre största aktieägarna vid utgången
av tredje kvartalet 2004, samt styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att - i syfte att
justera bolagets kapital-struktur - under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma, vid behov kunna förvärva egna aktier som
motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslöt
bolagsstämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa
bolagsstämma - i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - kunna
överlåta egna aktier som bolaget innehar.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström
till styrelsens ordförande.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: