Fortsatt positiv utveckling för Castellum

  • Hyresintäkterna för perioden januari - mars 2004 uppgick till 455
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 210 Mkr (155).
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,12 kronor (3,78).
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 6% till 130 Mkr,
  • Under perioden har 17 fastigheter sålts för 375 Mkr med en vinst om

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från
fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick
till 130 Mkr, innebärande 3,17 kronor per aktie, vilket är en
förbättring med 6 % jämfört med samma period 2003. Denna förbättring
har uppnåtts främst genom ökade hyresintäkter, effekter av genomförda
investeringar och lägre räntenivåer.

Under perioden januari-mars har fastigheter sålts för 375 Mkr (168)
med en vinst om 151 Mkr (90). Det redovisade resultatet efter skatt
för januari-mars 2004 uppgår till 210 Mkr (155) motsvarande 5,12
kronor per aktie (3,78). Periodens investeringar uppgick till 177 Mkr
mot 222 Mkr under januari-mars 2003.

"Trots en relativt låg nettouthyrning under första kvartalet finns
tecken på ökad aktivitet
och optimism bland både befintliga och potentiella kunder", säger VD
Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2004

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56