Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 11%

Göteborg den 20 juli 2004

  • Hyresintäkterna för perioden januari - juni 2004 uppgick till 915
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 341 Mkr (319).
  • Resultatet per aktie uppgick till 8,32 kronor (7,78).
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 11% till 289 Mkr,
  • Under perioden har 21 fastigheter sålts för 417 Mkr med en vinst om

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från
fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick
till 289 Mkr (261), motsvarande 7,05 kr (6,37) per aktie, vilket är
en förbättring med 11% jämfört med samma period 2003. Denna
förbättring har uppnåtts främst på grund av lägre räntenivåer.

Under perioden har 21 fastigheter sålts för 417 Mkr (380) med en
vinst om 169 Mkr (178). Det redovisade resultatet efter skatt för
januari-juni 2004 uppgår till 341 Mkr (319) motsvarande 8,32 kronor
per aktie (7,78). Periodens investeringar uppgick till 869 Mkr (598).

"Castellums resultatutveckling är fortsatt god", säger VD Lars-Erik
Jansson. "Även om utsikterna för svensk ekonomi förbättrats har det
ännu ej avspeglats i Castellums intäkter och nettouthyrning, men
detta kompenseras av den låga räntenivån som präglar den avvaktande
konjunktursituationen" påpekar Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2004

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56