Castellum investerar för 183 Mkr

Castellum har genom dotterbolagen Fastighets AB Corallen, Harry
Sjögren AB, Eklandia Fastighets AB och Aspholmen Fastigheter AB
förvärvat två kommersiella fastigheter för 106 Mkr och beslutat om
investeringar uppgående till 77 Mkr.

Fastighets AB Corallen har förvärvat en fastighet bestående av
kontors- och produktionsytor om ca 9 600 kvm inom A6-området i
Jönköping för 80 Mkr. Uthyrningsgraden vid tillträdet den 1 oktober
2004, uppgår till cirka 85%.

Harry Sjögren AB har förvärvat en kontors- och lagerfastighet om ca 3
400 kvm inom Borgås/Varla-området i Kungsbacka för 26 Mkr. På
fastigheten finns dessutom en outnyttjad byggrätt om ca 1 000 kvm.
Fastigheten var fullt uthyrd vid tillträdet som skedde den 1
september 2004.

I samband med en uthyrning om ca 12 000 kvm inom området Skår i
Göteborg till Polismyndigheten, investerar Eklandia Fastighets AB för
50 Mkr. Merparten av investeringen avser en tillbyggnad om 4 700 kvm.
Inflyttning är planerad till sommaren 2005.

I området Väster Hacksta i Västerås kommer Aspholmen Fastigheter AB
att uppföra en byggnad om totalt ca 2 900 kvm, varav 2 200 avser
verksamhetsytor för livsmedelsproduktion och 700 kvm kontorsytor.
Investeringen beräknas uppgå till 27 Mkr och inflyttning är planerad
till sommaren 2005. Västerås kommun har utarbetat en ny detaljplan
för området Väster Hacksta med en tänkt inriktning mot
lager/logistik- och livsmedelsproducerande företag.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 14 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56