Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 12%

  • Hyresintäkterna för perioden januari - september 2004 uppgick
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 476 Mkr (428).
  • Resultatet per aktie uppgick till 11,61 kronor (10,44).
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 12% till 461 Mkr
  • Under perioden har 23 fastigheter sålts för 450 Mkr med en

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exkl. vinster från
fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick
till 461 Mkr (412), motsvarande 11,24 kr (10,05)
per aktie, vilket är en förbättring med 12% jämfört med samma period
2003. Denna förbättring har uppnåtts främst på grund av lägre
räntenivåer.

Under perioden har 23 fastigheter sålts för 450 Mkr (386) med en
vinst om 184 Mkr (179). Det redovisade resultatet efter skatt för
januari-september 2004 uppgick till 476 Mkr (428) motsvarande 11,61
kr per aktie (10,44). Periodens investeringar uppgick till 1 086 Mkr
(723).

"Castellums fortsatt positiva resultatutveckling liksom
konjunkturförbättringen är glädjande", säger VD Lars-Erik Jansson.
"För att lokalhyresmarknaden skall få bättre fart krävs dock en ökad
sysselsättning vilket ännu inte noterats" påpekar Lars-Erik Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2004

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom
fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56