Castellum föreslår höjd utdelning till 9,50 kronor

  • Hyresintäkterna för 2004 uppgick till 1 856 Mkr (1 758).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 586 Mkr (526) motsvarande
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 12% till 609 Mkr (545),
  • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 9,50 kronor (8,50) per

Årets förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive vinster från
fastighetsförsäljningar, nedskrivningar och skatt, uppgick till 609
Mkr (545), motsvarande 14,85 kr (13,29) per aktie. Förbättringen
uppgår till 12% och har uppnåtts främst på grund av lägre
räntenivåer. Kassaflödet från förvaltningen uppgick till 745 Mkr
(672), motsvarande 18,17 kr (16,39) per aktie - en förbättring med
11% (8) jämfört med föregående år.

Under 2004 har 28 (24) fastigheter sålts för 494 Mkr (397) med en
vinst om 190 Mkr (180). Årets resultat efter skatt uppgick till 586
Mkr (526), motsvarande 14,29 kr (12,83) per aktie.

Förvärv och investeringar under 2004 uppgick till 1 268 Mkr att
jämföra med 1 108 Mkr under 2003.

Fastighetsvärderingen vid årsskiftet indikerar en värdeuppgång i
Castellums portfölj med ca 3%. Substansvärdet före skatt kan beräknas
till 10 085 Mkr, motsvarande 246 kronor per aktie, medan det
efter avdrag för 28% skatt kan beräknas till 8 317 Mkr, motsvarande
203 kronor per aktie.

"Jag är mycket nöjd med 2004 års resultat och att samtliga
övergripande mål uppnåtts" säger VD Lars-Erik Jansson i en
kommentar." Min bedömning är att efterfrågan har bottnat på våra
delmarknader. Hyresnivåerna har varit relativt stabila, dock har en
fortsatt hög förändringstakt i näringslivet resulterat i
uppsägningar, vilket på årsbasis inneburit en negativ nettouthyrning"
påpekar Lars-Erik Jansson.

Vid dagens styrelsesammanträde beslutades att föreslå bolagsstämman,
dels om en utdelning om 9,50 kr per aktie, dels att onsdagen den 30
mars 2005 skall vara avstämningsdag för utdelning. Vidare föreslås
att bolagsstämman ger styrelsen förnyat mandat att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen i Castellum AB har beslutat att gällande incitamentsprogram
för företagsledningen och övriga ledande befattningshavare skall
förlängas på i stort sett oförändrade villkor. Programmet, som
omfattar sammanlagt nio personer och är treårigt, består av dels en
aktiekursrelaterad del, dels en resultatrelaterad del. Eventuellt
utfallande bonus utbetalas som lön, varvid minst hälften av det
utbetalda beloppet skall användas för förvärv av Castellum-aktier.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2004

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till ca 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och
Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm
(Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö)
och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är
noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56