Castellum säljer bostadsfastigheter för 128 Mkr

Genom helägda dotterbolag har Castellum under januari 2005 sålt och
frånträtt sex bostadsfastigheter för 128 Mkr.

Eklandia Fastighets AB har sålt två bostadsfastigheter i området
Kålltorp i Göteborg till ny-bildade bostadsrättsföreningar. Den
totala ytan uppgick till 3 600 kvm och den sammanlagda
försäljningssumman uppgick till 51 Mkr.

Eklandia har även sålt två bostadsfastigheter i centrala Göteborg
till nybildade bostadsrätts-föreningar. Den totala ytan uppgick till
3 000 kvm och den sammanlagda försäljningssumman uppgick till 44 Mkr.

Fastighets AB Briggen har sålt två bostadsfastigheter i Helsingborg
till nybildade bostadsrätts-föreningar. Den totala ytan uppgick till
2 300 kvm och den sammanlagda försäljningssumman uppgick till 33 Mkr.

Den totala försäljningssumman för ovanstående försäljningar uppgick
till 128 Mkr, vilket med
65 Mkr överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2004.
Ovanstående fastigheter har liksom tidigare värderats enligt en
intern kassaflödesbaserad värderingsmodell. Värderingen avseende ovan
nämnda sålda fastigheter uppgick per den 31 december 2004 till 111
Mkr, inne-bärande att försäljningssumman översteg värderingen med 17
Mkr.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56