Förslag till bolagsstämman i Castellum AB

Inför Castellum AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2005 kommer
följande förslag att framläggas.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 kronor per aktie samt att
  • Nomineringskommitténs ledamöter, som tillsammans representerar
  • Styrelsen föreslår ett fortsatt bemyndigande för styrelsen att,
  • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar inrätta en

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden
framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts med
annonser i Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och
Göteborgs-Posten dessutom på www.castellum.se.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas bokförda värde uppgår till cirka 15 miljarder
kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs
och för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig
närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och
Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm
(Stockholms närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö)
och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är
noterad på Stockholmsbörsens O-lista.