Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2005
fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en
utdelning om 9,50 kronor per aktie. Onsdagen den 30 mars 2005
fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Som styrelseledamöter beslutade stämman omval av Jan Kvarnström,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson,
Stig-Arne Larsson och Göran Lindén samt nyval av Marianne Dicander
Alexandersson.

Vidare beslutade stämman att en valberedning inrättas inför 2006 års
ordinarie bolagsstämma för att framlägga förslag till antalet
styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, inklusive
styrelseordföranden, samt ersättning till styrelseledamöterna.
Valberedningen inrättas genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag
att kontakta de tre största ägarna vid utgången av det tredje
kvartalet 2005 och be dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras
i Castellums delårsrapport för årets tre första kvartal.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att - i syfte att
justera bolagets kapital-struktur - under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma, vid behov kunna förvärva egna aktier som
motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade
bolags-stämman att ge styrelsen mandat att under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma - i syfte att justera bolagets kapitalstruktur
- kunna överlåta egna aktier som bolaget innehar.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Jan Kvarnström
till styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 19 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.