Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 9%

  • Hyresintäkterna för perioden januari - mars uppgick till 470 Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 163 Mkr (85),
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 9% till 176 Mkr (162),

Förvaltningsresultat, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 176 Mkr (162), motsvarande
4,29 kr (3,95) per aktie. Förbättringen uppgår till 9% och har
uppnåtts främst på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre
räntenivåer.

Under perioden har 14 fastigheter (17) sålts för 310 Mkr (375),
vilket med 43 Mkr (75) översteg verkligt värde och med 153 Mkr (151)
det bokförda värdet enligt tidigare redovisningsprinciper. Periodens
investeringar uppgick till 183 Mkr (177) varav 85 Mkr (114) avser
förvärv och 98 Mkr (63) investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

"Jag är framför allt nöjd med den positiva nettouthyrningen som jag
ser som ett resultat av en förbättrad efterfrågan" säger VD Lars-Erik
Jansson.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2005

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 19 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56