Förbättrat förvaltningsresultat och VD-skifte i Castellum

  • Hyresintäkterna för perioden januari - juni uppgick till 942 Mkr

Förvaltningsresultat, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 379 Mkr (353), motsvarande
9,24 kr (8,61) per aktie. Förbättringen uppgår till 7% och har
uppnåtts främst på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre
räntenivåer.

Under perioden januari-juni har 24 (21) fastigheter sålts för 428 Mkr
(417), vilket med 61 Mkr (83) översteg verkligt värde och med 197 Mkr
(169) det bokförda värdet enligt tidigare redovisningsprinciper.
Periodens investeringar uppgick till 736 Mkr (869) varav 499 Mkr
(713) avser förvärv och 237 Mkr (156) investeringar i befintligt
fastighetsbestånd.

"Jag kan konstatera att hyresmarknaden i våra regioner visar en
fortsatt positiv förbättring, dock krävs en bättre arbetsmarknad för
att hyresmarknaden skall få riktig fart" säger VD Lars-Erik Jansson.

Nuvarande verkställande direktör Lars-Erik Jansson kommer att gå i
pension den 31 december 2005 och lämnar även styrelsen samma datum.
Till ny verkställande direktör från och med den 1 januari 2006 har
styrelsen utsett nuvarande vice verkställande direktör Håkan
Hellström.

"Efter 12 fantastiska år i Castellum, varav fem som VD, går jag i
pension vid årsskiftet. Castellum har haft en stark utveckling de här
åren och det är med stor glädje jag lämnar över till Håkan Hellström
som också varit med sedan Castellum startades" säger Lars-Erik
Jansson.

"Med en väl fungerande strategi, bra organisation och starka
finanser, ser jag fram emot att fortsätta utveckla Castellum" säger
Håkan Hellström.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2005

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelseordförande, mobil +49 1609 060 1899
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56