Castellum investerar för 150 Mkr

Castellum har beslutat om nybyggnation uppgående till 150 Mkr.

I Arendal i anslutning till Göteborgs hamn kommer Eklandia Fastighets
AB att uppföra en lager- och logistikbyggnad med en uthyrningsbar yta
om ca 27 000 kvm för 150 Mkr. Byggnaden kommer att ha en invändig
takhöjd om 10 meter och 25 dockningshus. Ett hyresavtal har tecknats
med ett internationellt logistikföretag på hela ytan. Inflyttning
beräknas ske under tredje kvartalet 2006.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56