Castellum förvärvar och investerar för 117 Mkr samt säljer för 40 Mkr

Castellum har beslutat om investeringar i befintliga fastigheter
uppgående till 42 Mkr och genom dotterbolag förvärvat för 75 Mkr samt
sålt fastigheter för 40 Mkr.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en outhyrd kommersiell fastighet
i Malmö om 14 300 kvm uthyrningsbar yta för 75 Mkr. Drygt 1 500 kvm
utgörs av kontorsytor och resterande ytor är lager- och
produktionslokaler. Byggnaden håller hög standard och har ett bra
läge i Fosie industriområde där bolaget sedan tidigare äger ett
flertal fastigheter. Tillträde är satt till senast 31 juli, 2006.

Utvecklingen av Eklandias fastighet Nordstaden 2:16 i centrala
Göteborg fortgår. Beslut har tagits om bland annat en omfattande
renovering och iordningställande av tillkommande ytor samt ombyggnad
av entré för totalt 42 Mkr. I och med en kontrakterad uthyrning om
3 700 kvm kontorsytor till en större advokatbyrå är nu samtliga
kontorsytor om 14 500 kvm uthyrda. Projektering och marknadsföring av
ca 2 500 kvm outhyrda ytor i botten- och markplan, vilka främst är
att betrakta som butiksytor, pågår.

Fastighets AB Briggen har sålt en bostadsfastighet om 2 300 kvm
uthyrningsbar yta i centrala Helsingborg till en nybildad
bostadsrättsförening. Försäljningssumman uppgick till 36 Mkr vilket
med 11 Mkr översteg verkligt värde. Frånträde sker den 31 oktober.

Fastighets AB Corallen har sålt och frånträtt en kommersiell
fastighet om 8 800 kvm uthyrningsbar yta i Gnosjö. Försäljningssumman
uppgick till 4 Mkr vilket med 1 Mkr understeg verkligt värde.

På Castellums hemsida finns fastighetsbeteckningar och adresser
redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56