Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 9%

  • Hyresintäkterna för perioden januari - september uppgick till 1
   * Periodens resultat efter skatt uppgick till 743 Mkr (593)
     motsvarande 18,12 kronor (14,46) per aktie.
   * Förvaltningsresultatet förbättrades med 9% till 610 Mkr (559)
     motsvarande 14,88 kronor (13,63) per aktie.
  * Nettouthyrning under perioden uppgick till 54 Mkr (10).

Förvaltningsresultat, d v s periodens resultat exklusive
värdeförändringar och skatt, uppgick till 610 Mkr (559), motsvarande
14,88 kr (13,63) per aktie. Förbättringen uppgår till 9% och har
uppnåtts främst på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre
räntenivåer.

Under perioden januari-september har 25 (23) fastigheter sålts för
468 Mkr (450), vilket med 71 Mkr (91) översteg verkligt värde och med
216 Mkr (184) det bokförda värdet enligt tidigare
redovisningsprinciper. Periodens investeringar uppgick till 911 Mkr
(1 086) varav
527 Mkr (828) avser förvärv och 384 Mkr (258) investeringar i
befintligt fastighetsbestånd.

"Det som gläder mig mest, utöver en fortsatt resultattillväxt, är den
förbättrade uthyrnings-situationen. Såväl den totala uthyrningen i
Castellum som uppsägningar och konkurser bekräftar att hyresmarknaden
förbättrats" säger VD Lars-Erik Jansson.

En valberedning har utsetts i enlighet med bolagsstämmans beslut och
utgörs av: Lars Öhrstedt, AFA Sjukförsäkrings AB, Laszlo
Szombatfalvy, Pernilla Klein, Tredje AP-fonden samt styrelsens
ordförande Jan Kvarnström.

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2005

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56