Ny ledningsgrupp i Castellum 2006

Som tidigare meddelats kommer verkställande direktören Lars-Erik
Jansson att gå i pension vid årsskiftet och nuvarande vice
verkställande direktören Håkan Hellström har av styrelsen utsetts
till ny verkställande direktör från och med 1 januari 2006.

Med anledning härav har Henrik Saxborn anställts som vice
verkställande direktör med ansvar för affärsutveckling. Henrik
Saxborn tillträder sin anställning under första halvåret 2006 och
kommer närmast från Niam AB där han som Managing Partner ansvarat för
fastighetsinvesteringar och marknadsföring av Niams fastighetsfonder.

Vidare kommer följande förändringar att ske vid årsskiftet. Ulrika
Danielsson, vars nuvarande funktion är controller, tillträder
befattningen som ekonomidirektör och Anette Engström vars nuvarande
funktion är finanschef tillträder befattningen som finansdirektör.

Nuvarande verkställande direktören i dotterbolaget Fastighets AB
Brostaden, Nils Pers, har efter 11 år som verkställande direktör sagt
upp sig för att övergå till annan verksamhet. Till ny verkställande
direktör, med tillträde den 1 februari 2006, har utsetts Anders
Nilsson vars nuvarande befattning i bolaget är fastighetschef.

Ledningsgruppen kommer från och med 2006 således att utgöras av Håkan
Hellström, Henrik Saxborn, Ulrika Danielsson och Anette Engström samt
dotterbolagens verkställande direktörer; Tage Christoffersson,
Eklandia Fastighets AB, Bengt Arne Johansson, Fastighets AB Briggen,
Claes Junefelt, Fastighets AB Corallen, Claes Larsson, Aspholmen
Fastigheter AB, Anders Nilsson, Fastighets AB Brostaden och Christer
Sundberg, Harry Sjögren AB.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i
Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor
och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och
för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro
inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås),
Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms
närför¬orter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och
Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på
Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelseordförande, mobil +49 1609 060 1899
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil
0705-92 06 70
Håkan Hellström, vice VD / ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74
00 / mobil 0705-60 74 56